Reconstruction of a shopping mall

2020 7220 ΠΌ2 Vitebsk, Kosmonavtov St.